Program PITy 2014/2015

Łatwy w obsłudze, profesjonalny, bezpieczny i wygodny program do sporządzania
rocznych e-deklaracji podatkowych PIT 2014 i ich wysyłania przez internet.

Pobierz darmowy program PITy 2014/2015

Ulga na dzieci

Ulga na dzieci częściej i chyba bardziej właściwie zwana ulgą rodzinną lub ulgą prorodzinną, dotyczy podatników wykonujących władzę rodzicielską, pełniących funkcję opiekuna prawnego lub sprawujących opiekę nad dziećmi poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej. Ulgę na wychowanie dziecka może odliczyć od podatku jedynie osoba sporządzająca roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT37 lub PIT36 to jest taka, która uzyskuje dochody opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej.

Przepisy dotyczące ulgi rodzinnej uchwalone zostały pod koniec 2006 roku w okresie nasilonej walki politycznej o przyszłego wyborcę, który do urn udawał się 21 października 2007 roku. Wielu z nas podatników, pamięta licytowanie się poszczególnych ugrupowań politycznych o zakres i wysokość tej ulgi i trzeba przyznać, że jej wysokością byliśmy pozytywnie zaskoczeni. Ulga prorodzinna cieszy się wśród podatników największą popularnością ze wszystkich dostępnych mechanizmów umożliwiających zmniejszenie zobowiązania wobec fiskusa. Rocznie korzysta z ulgi co szósty podatnik, czyli prawie 4 miliony osób.

Po zmianach, które zaczęły obowiązywać od 2009 roku (zakres uprawnionych poszerzono o rodziny zastępcze i opiekunów prawnych), przepisy ulgi nie ulegały zmianom. Do roku 2012 włącznie ulga umożliwiała teoretycznie odliczenie od podatku kwoty 92,67 złotych miesięcznie (1.112,04 zł. rocznie) na każde dziecko. Na wysokość ulgi nie miała znaczenia liczba wychowywanych dzieci i sytuacja finansowa rodziców lub opiekunów. Począwszy od 2013 roku kryterium to uległo zmianie, którą to zmianę musimy uwzględnić przy sporządzaniu w roku 2014 zeznania podatkowego za rok 2013.

Przy ocenie prawa i wysokości odliczenia decydujące jest :

 • pozostawanie w związku małżeńskim,
 • ilość dzieci na wychowaniu,
 • wysokość dochodów podatnika lub suma dochodów małżonków.

W wyniku nowelizacji rodzicom i opiekunom wychowującym jedno dziecko prawo do ulgi ograniczone zostało wprowadzeniem limitu dochodów. Osoby wychowujące jedynaka mogą zmniejszyć podatek o kwotę 92,67 zł. za każdy miesiąc opieki:

 • jeżeli łączne dochody małżonków pozostających przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim nie przekroczyły w skali roku kwoty 112.000 złotych,
 • w przypadku osoby, która nie pozostaje w związku małżeńskim (również przez część roku) i spełnia warunki konieczne do uznania jej za osobę samotnie wychowującą dziecko, jeżeli jej dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 złotych,
 • w przypadku osoby, która nie pozostaje w związku małżeńskim (również przez część roku) i nie wychowuje dziecka samotnie, jeżeli jej dochody nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 56.000 złotych.

W przypadku wychowywania dwójki dzieci zasady stosowania ulgi rodzinnej nie uległy zmianie w porównaniu do roku 2012. Na każde dziecko dziecko przysługuje odliczenie od podatku w wysokości 92,67 zł. miesięcznie, a w wysokości 1.112,04 za cały rok podatkowy.

Na uldze rodzinnej mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie wychowujący troje i więcej dzieci, ponieważ na pierwsze dwoje z nich odliczą po 92,67 zł. miesięcznie (1.112,04 zł. rocznie), na trzecie więcej bo 139,01 zł./m-c (1668,12 zł./rok), ale najwięcej na czwarte i następne dzieci po 185,34 zł./m-c (2224,08 zł./rok).

Z mało skomplikowanych wyliczeń wynika, że wychowywanie przez cały rok czwórki dzieci przysporzy podatnikowi "oszczędności" z tytułu pomniejszenia należnego podatku o kwotę 6.116,28 złotych, pod warunkiem że co najmniej taka kwota została uprzednio przekazana do urzędu skarbowego.    

Jak dalece real może nie spełniać oczekiwań zobrazujemy na przykładzie.

Państwo Kowalscy wychowują czwórkę małoletnich dzieci, a więc mogliby otrzymać zwrot nadpłaconego podatku w kwocie 6.116,28 zł. Ale oboje małżonkowie zatrudnieni byli na najniższym wynagrodzeniu, które w 2013 roku wynosiło 1.600 zł. Pracodawca jako płatnik podatku odprowadził w ich imieniu zaliczki na podatek dochodowy w wysokości po 900 zł. Małżonkowie po przekazaniu zeznań podatkowych do urzędu skarbowego otrzymają zwrot podatku w kwocie 1.800 zł.

Takie przykłady można by mnożyć. Z swojego doświadczenia znam przypadki, w których rodzic otrzymuje zwrot w wysokości kilku złotych na przykład wówczas gdy zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na umowach "śmieciowych".

   

Ulga internetowa

W rozliczeniu podatkowym za rok 2013 i w latach następnych znacznie ograniczona została możliwość korzystania z ulgi internetowej. Ograniczenie to sprowadza się do zasady, że z ulgi internetowej można skorzystać jedynie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z odliczenia. Oznacza to, że lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać okres niekorzystania z ulgi, nawet wówczas gdyby niekorzystanie podyktowane było brakiem dochodów (przychodów). Można oczywiście korzystać z Internetu nie odliczając ulgi, a po kilku latach korzystać z odliczenia przez kolejne dwa lata. Jak wynika z powyższego osoby korzystające z odliczenia ulgi internetowej przez co najmniej dwa lata przed 2013 rokiem w roku tym z ulgi tej nie będą mogły już skorzystać.

Podobnie jak w latach poprzednich podatnik ma prawo do odliczenia od dochodu lub przychodu kwotę wydatków poniesionych na Internet w wysokości nie większej niż 760 złotych w ciągu roku.

W przypadku podatnika sporządzającego zeznanie podatkowe na formularzu PIT 36 lub PIT 37 kwota podatku jaką zapłaci  odliczający ulgę internetową jest o 136,80 złoty (760 x 18%) mniejsza od podatnika, który tej ulgi nie odlicza. Oczywiście taka różnica ma miejsce wówczas gdy podatnicy płacą podatek według skali podatkowej i 18% stawki podatku, ale również wydatki na Internet są większe lub równe 760 złotych.

Ulga w związku z wydatkami na Internet ma również zastosowanie w przypadku ryczałtowców, a więc podatników sporządzających swe zeznania podatkowe na druku PIT 28. Kwota kosztów wydatkowanych na Internet (maksimum 760 zł.) podlega odliczeniu od przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W przypadku gdy podatnik prowadzi działalność opodatkowaną różnymi stawkami ryczałtu, ulgę internetową odlicza się od każdego rodzaju przychodu proporcjonalnie w takim udziale, w jakim przychód opodatkowany według danej stawki pozostaje udziale proporcjonalnym w ogólnej kwocie przychodów.

Prawo do ulgi ma każdy podatnik korzystający z Internetu i ponoszący w związku z tym jakiekolwiek odpowiednio udokumentowane koszty. W związku z tym prawo do ulgi internetowej ma nie tylko osoba korzystająca z dostępu do sieci w miejscu zamieszkania, ale również z Internetu w sieci komórkowej, z bezprzewodowej sieci wireless USB lub posiadająca modem USB przyłączany do laptopa. Z odpisu mogą również skorzystać bywalcy kafejki internetowej.

W celu skorzystania z ulgi internetowej wydatki związane z korzystaniem z Internetu muszą być udokumentowane. Do roku 2010 były to wyłącznie faktury. Obecnie obowiązujący wymóg to konieczność posiadania dokumentu, który potwierdza fakt poniesienia wydatku. Dokument ten powinien zawierać dane szczegółowe, takie jak:

 • dane identyfikujące kupującego usługę lub towar,
 • dane identyfikujące sprzedającego usługę lub towar,
 • nazwę zakupionej usługi lub towaru,
 • kwotę poniesionej zapłaty.

Najpowszechniej stosowanym dokumentem będzie faktura, ale musi z niej wynikać, że kwota za usługę lub towar została poniesiona. Obowiązuje więc w tym przypadku klauzula "zapłacono gotówką" na fakturze lub udokumentowanie zapłaty innym dowodem. Dokumentem uprawniającym do skorzystania z ulgi internetowej może być dowód potwierdzający wpłatę gotówkową, bankowe potwierdzenie zapłaty, potwierdzenie przelewu bankowego, wyciąg bankowy i inne. Na dowodzie musi wykazany tytuł zapłaty a ten musi jednoznacznie wskazywać na wydatek związany z usługą dostępu do Internetu.

Najmniej istotną na dokumencie zapłaty jest informacja o okresie za jaki wydatek jest ponoszony. W przypadku daty najistotniejsze jest wskazanie tej, która określa dzień poniesienia kosztu. Odliczenie ulgi internetowej za 2013 rok dotyczy tylko i wyłącznie tych kosztów jakie podatnik poniósł w roku podatkowym 2013. Na przykład nie uwzględnimy w uldze płatności dokonanej w styczniu 2014 za usługę dostępu do Internetu w listopadzie 2013, za którą faktura wystawiona została w grudniu 2013 roku.               

Odliczenia z tytułu darowizn

W załączniku do zeznań podatkowych PIT/O, w którym wyszczególniamy odliczenia od przychodu (do PIT28) lub dochodu (PIT36 i PIT37) w pierwszej pozycji wyszczególnione są darowizny. Po raz pierwszy w załączniku do zeznań za 2013 rok określono cele darowizn podlegających odliczeniu. Cele te określa art. 26 ust.1 pkt 9 ustawy o pdof i są nimi darowizny przekazane:

 1. organizacjom na prowadzenie przez nie działalności pożytku publicznego w sferze działań publicznych,
 2. na cele kultu religijnego,
 3. na cele krwiodawstwa.

Odnośnie litery a. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. Zarówno o organizacjach jak również o tym co rozumiemy pod pojęciem "prowadzenia działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych" piszemy w odrębnym artykule "Darowizny na cele działań pożytku publicznego". Nadmienić należy, że organizacje pozarządowe o których mowa powyżej nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego i darowizna dla nich w niczym nie ogranicza możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

W ramach tego odliczenia podatnik może również odliczyć darowizny przekazane równoważnym organizacjom określonym w przepisach o działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Odliczenie takie przysługuje podatnikowi pod warunkiem:

 • udokumentowania przez podatnika oświadczeniem tej organizacji, iż na dzień przekazania darowizny była ona organizacją działalności pożytku publicznego i prowadzącą działalność w sferze zadań publicznych, oraz
 • istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych gwarantujących uzyskanie przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

Odnośnie litery b.  Naszym zdaniem prawodawca w sposób dalece nieprecyzyjny określił cel darowizny. Definicja "kultu religijnego" jest tak wielowątkowa, że połączenie jej z materialną darowizną daje daleko nieprecyzyjny katalog celów kultu. W przeciwieństwie do w miarę precyzyjnego określenia celów darowizny w przypadku działalności pożytku publicznego cele kultu religijnego pozostawiają zbyt dużą dowolność w ich interpretowaniu. Potocznie przyjęło się, że są to darowizny "na Kościół", ale czy o to chodziło ustawodawcom. Ostatecznym orzekającym w sprawie celów kultu religijnego stał się urzędnik urzędu skarbowego. W efekcie darowizna na rzecz rozgłośni "Radia Maryja" jest również wydatkiem na rzecz kultu. Wydaje się że najbardziej zbliżone do celu jaki przyświecał ustawodawcą, ale również wiernym są darowizny na budowę, modernizację lub remont kościoła, jego wyposażenie w sprzęt i przedmioty liturgiczne.

Odnośnie litery c. O darowiznach na cele krwiodawstwa piszemy w odrębnym artykule "Darowizna na rzecz krwiodawstwa".

Powyższe darowizny (oznaczone literami a, b, i c) wchodzące w skład darowizn limitowanych muszą być udokumentowane:

 • w przypadku darowizny pieniężnej, dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
 • w przypadku darowizny innej niż pieniężna, dowodem zawierającym dane identyfikujące darczyńcę, wartość przekazanej darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu,
 • w przypadku darowizny krwi, zaświadczeniem wystawionym przez publiczną służbę krwi.

Warunkiem odliczenia darowizn limitowanych jest ograniczenie sumy tych darowizn do kwoty stanowiącej 6% dochodu lub przychodu. Na przykład podatnik osiągający w roku podatkowym dochód w wysokości 100.000 złotych nie odliczy z tytułu darowizn limitowanych kwoty większej niż 6.000 zł. mimo, że przekaże darowiznę o większej wartości. Nie odliczona kwota nie podlega odliczeniu w latach następnych.

Innym rodzajem darowizny są darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Wynikają one z art. 55 ust.7 ustawy o stosunku państwa do kościoła i są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców, jeżeli kościelna osoba prawna w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny przekaże darczyńcy sprawozdanie o przeznaczeniu jej na  działalność charytatywno-opiekuńczą. W przypadku tej darowizny również konieczny jest przelew bankowy dokumentujący jej dokonanie.

Po wpisaniu do załącznika PIT/O kwot wynikających z darowizn zarówno tych limitowanych i nielimitowanych (wpisujemy w pola 17 lub 18 dotyczące darowizny wynikającej z odrębnych ustaw) podatnik zobowiązany jest wypełnić część D załącznika, w której przekazuje informacje o przekazanych darowiznach i obdarowanych.  

Program szybki i wygodny

Program PITy TaxMachine 2014/2015 jest szybki i wygodny, PIT można zrobić w czasie jednej minuty i wysłać go przez internet (e-deklaracje)!

Kreator PIT 2014

Kreator deklaracji PIT 2014 pomaga użytkownikowi przygotować deklarację, nie musisz nawet wiedzieć jaki PIT wypełnić, Kreator PIT sam wybierze odpowiednie druki i utworzy odpowiedni PIT!

Dane są tylko na Twoim komputerze

Wszelkie Twoje dane są przechowywane tylko na Twoim komputerze, a e-deklaracja trafia bezpośrednio do Urzędu, tak więc obce osoby nie mają dostępu do Twoich danych!

Częste aktualizacje

Program jest często aktualizowany, wszelkie aktualizacje pobierają się same przez internet - zawsze masz aktualny program i wszystkie formularze.