Program PITy 2014/2015

Łatwy w obsłudze, profesjonalny, bezpieczny i wygodny program do sporządzania
rocznych e-deklaracji podatkowych PIT 2014 i ich wysyłania przez internet.

Pobierz darmowy program PITy 2014/2015

PIT-37: co to jest, kto go stosuje, jak go wypełnić za 2013 rok? Znajdziesz tu program do wypełniania PIT-37 online przez internet, a także broszurę informacyjną i instrukcję wypełniania, a także druk PIT-37 w formacie PDF. Program do PIT-37 jest całkiem darmowy, wypełnisz nim ten druk za 2013 rok w roku 2014 całkiem bez wysiłku, program robi to praktycznie samodzielnie, wpisujesz pare kwot i PIT jest gotowy do wysyłki przez internet do systemu e-deklaracje.

Tags: pit 37, pit 37 2013, pit 37 2014, pit 37 druk, pit 37 online, pit 37 pdf, pit 37 instrukcja, jak wypełnić pit 37, pit 37 broszura informacyjna

PIT-37 przez e-deklaracje, czyli wysyłamy PIT-37 przez internet

Wysyłanie gotowego PIT-37 w programie PITy 2013/2014 jest bardzo łatwe. Po wypełnieniu deklaracji, z Kreatorem lub bezpośrednio na aktywnym formularzu, mamy deklarację gotową do wysyłki, widać ją poniżej. Klikamy przycisk "e-Deklaracje".

 

pit 37 e-deklaracje

 

Pojawi się okno wysyłki e-deklaracji. W oknie tym najważniejsze są dwa elementy: pole w którym wpisujemy wartość przychodu z zeznania PIT za poprzedni rok podatkowy, czyli za rok 2012 gdy rozliczamy PIT-37 za 2013 rok, oraz przycisk "Wyślij", który jak łatwo się domyślić rozpoczyna proces wysyłki deklaracji przez internet. Wpisujemy więc tą kwotę i klikamy "Wyślij".

 

pit 37 okno edeklaracje

 

Po krótkiej chwili deklaracja trafi do systemu e-deklaracje. Program łączy się bezpośrednio z serwerem Ministerstwa Finansów i przesyła tam dokument elektroniczny. Program od razu po wysłaniu deklaracji pobiera potwierdzenie, w przypadku wysyłki bez certyfikatu, tak jak w tym przykładzie, potwierdzenie wysyłki jest dostępne praktycznie od razu po wysyłce. Jeśli wysyłasz e-deklarację z certyfikatem to potwierdzenie jest dostępne dopiero po około dwóch godzinach po wysyłce.

Po dostarczeniu e-deklaracji i pobraniu potwierdzenia zawartość okna wygląda tak (u Państwa w polu "Nazwa podmiotu przyjmującego" będzie Ministerstwo Finansów):

 pit 37 wyslany

 

Następnie klikamy "Wyjdź" i głównym oknie formularza klikamy "Poświadczenie odbioru", na ekranie pokazuje się formularz Urzędowego Poświadczenia Odbioru, który jest dowodem dostarczenia e-deklaracji. Druk ten można np. wydrukować i zachować jako potwierdzenie, że złożyliśmy deklarację PIT 37 za 2013 rok. To wszystko, mamy problem PIT z głowy w tym roku.

upo_do_pit-37_2013.png

 

PIT-37

PIT-37

Osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mają nieograniczony obowiązek podatkowy tj. muszą rozliczyć się pod kątem ewentualnych zobowiązań podatkowych wobec budżetu z dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Najliczniejszą grupę osób stanowią podatnicy rozliczający swe dochody na formularzu zeznania podatkowego PIT 37

Zeznanie podatkowe PIT 37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), za roku podatkowy 2013 (podobnie jak w latach ubiegłych) mają obowiązek przekazać do urzędu skarbowego, osoby które:  

 • podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli ich podatek obliczany jest od dochodu według progresywnej skali opodatkowania (art. 27 ust 1 ustawy o PDOF),
 • osiągają przychody za pośrednictwem płatnika,
 • uzyskały przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zeznanie PIT 37 dotyczy przychodów określonych w nagłówku formularza PIT 37 i są to:

 • wynagrodzenia i inne przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytury lub renty krajowe (w tym renty strukturalne, renty socjalne),
 • świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendia,
 • przychody z działalności wykonywanej osobiście (między innymi z umów zlecenia,kontrakty menedżerskie, zasiadanie w radach nadzorczych, pełnienie obowiązków społecznych, działalność sportowa),
 • przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej.

Na druku PIT 37 nie rozliczą się z fiskusem osoby, które:

 • prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej rozliczane na zasadach ogólnych,
 • osiągały przychody ze źródeł przychodów położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • chcą odliczyć straty z lat ubiegłych,
 • muszą wykazać przychody małoletnich dzieci.

Podatnicy w zależności od sytuacji prawnej i kierując się własnym interesem mogą wstąpić z wnioskiem, wyrażonym w zeznaniu podatkowym o wyborze sposobu opodatkowania.

Jednym ze sposobów opodatkowania jest łączne opodatkowanie dochodów małżonków.

Zasadą jest, że małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu. Prawodawca dopuszcza jednak (art. 6 ust 2 ustawy o PDOF) wspólne opodatkowanie jeżeli małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim i wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy. Nie rozliczą jednak łącznie swych dochodów gdy chociażby do jednego z małżonków miały zastosowanie przepisy o:

 • podatku liniowym (art. 30c ustawy o PDOF),
 • zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • podatku tonażowym (ustawa z dnia 24 sierpnia 2006r.).

Zasada wyłączeniu osób co do których mają zastosowanie przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie dotyczy osób, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Mogą się więc wspólnie opodatkować małżonkowie sporządzający zeznanie PIT 37, w przypadku gdy osiągają opodatkowane ryczałtem przychody z prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Sporządzą wówczas dodatkowo dwa lub jedno zeznanie PIT 28, którego ostateczny termin przekazania do urzędu skarbowego upływa 31 stycznia.

Wniosek o wspólne opodatkowanie może być wyrażony przez jednego z małżonków i wówczas wniosek ten traktuje się na równi z oświadczeniem o upoważnieniu go przez współmałżonka do takiej decyzji.

Wniosek o  łączne opodatkowanie dochodów małżonków może być złożony przez podatnika, jeżeli jego współmałżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub po upływie roku podatkowego ale przed złożeniem zeznania podatkowego (art. 6a ust. 1 ustawy o PDOF).

Wspólne opodatkowanie dochodów małżonków jest również możliwe gdy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów opodatkowanych z zastosowaniem skali podatkowej lub osiągnął dochody od wysokości których podatek nie obowiązuje. W takim przypadku łączne rozliczenie małżonków korzystne jest finansowo, ale również wówczas gdy dochody jednego małżonka przekraczają próg podatkowy skali podatkowej, a drugiego nie. Korzyść wynika z faktu,że przy łącznym opodatkowaniu małżonków podatek należny jest podwójną wartością podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Drugi często wybierany w zeznaniach podatkowych sposób opodatkowania to opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci.

Wniosek o opodatkowanie metodą określoną w art. 6 ust. 4ustawy o PDOF, dotyczy rodzica lub opiekuna prawnego podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci.

Do ulgi kwalifikuje się wychowywanie dzieci:

 • małoletnich.
 • bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • do ukończenia 25 roku uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie.

Wybór metody przewidzianej dla osób samotnie wychowujących dzieci nie jest uwarunkowany koniecznością samotnego wychowywania przez cały rok. Dotyczy to również przypadków gdy dziecko w trakcie roku podatkowego ukończy 18 lub odpowiednio 25 lat.

Ulga może być zastosowana jeżeli dziecko nie uzyskało dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3.091 złotych, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Przepisy wykluczają możliwość opodatkowania jako osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli w roku podatkowym do rodzica, opiekuna prawnego lub dziecka miały zastosowanie przepisy o opodatkowaniu przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach podatku liniowego, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem prywatnego najmu) lub ustawy o podatku tonażowym z dnia 24 sierpnia 2006 roku.

Kwestie związane z odliczeniami od dochodu i podatku poruszmy w odrębnych atrykułach.

pit 37 druk 2014 rok program

Attachments:
Download this file (Broszura-PIT-37-2013.pdf)Objaśnienia do PIT-37 za 2013 rok[Objaśnienia Ministarstwa Finansów do PIT-37 za 2013 rok]224 kB

Program szybki i wygodny

Program PITy TaxMachine 2014/2015 jest szybki i wygodny, PIT można zrobić w czasie jednej minuty i wysłać go przez internet (e-deklaracje)!

Kreator PIT 2014

Kreator deklaracji PIT 2014 pomaga użytkownikowi przygotować deklarację, nie musisz nawet wiedzieć jaki PIT wypełnić, Kreator PIT sam wybierze odpowiednie druki i utworzy odpowiedni PIT!

Dane są tylko na Twoim komputerze

Wszelkie Twoje dane są przechowywane tylko na Twoim komputerze, a e-deklaracja trafia bezpośrednio do Urzędu, tak więc obce osoby nie mają dostępu do Twoich danych!

Częste aktualizacje

Program jest często aktualizowany, wszelkie aktualizacje pobierają się same przez internet - zawsze masz aktualny program i wszystkie formularze.