Program PITy 2014/2015

Łatwy w obsłudze, profesjonalny, bezpieczny i wygodny program do sporządzania
rocznych e-deklaracji podatkowych PIT 2014 i ich wysyłania przez internet.

Pobierz darmowy program PITy 2014/2015

PIT-36: dla kogo jest przeznaczony, jak wypełnić PIT-36. Dostaniesz tutaj PIT-36 druk w PDF, formularz onlline oraz wszystkie załączniki do PIT-36. A najlepsze jest że mamy także darmowy program do rozliczania PIT 36 i wszystkich innych formularzy PIT za 2013 rok. Program do Pit 36 jest darmowy i można z niego korzystać także w firmie bez żadnych ograniczeń.

Tags: pit 36, pit 36 druk, pit 36 2013, pit 36 2014, pit 36 formularz, pit 36 dla kogo

Rozliczamy PIT-36 - dochody z firmy

Jak pisaliśmy już wcześniej, PIT-36 służy głównie do rozliczania dochodów z działalności gospodarczej, najmu, dochodów zagranicznych, dochodów małoletnich dzieci i różnych innych dochodów, dla których zaliczek na podatek nie odprowadzał płatnik podatku dochodowego.

Skupimy się teraz na rozliczaniu dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych za zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Na przykładach pokażemy jak rozliczyć taki PIT-36 w programie PITy 2013/2014 nie korzystając z Kreatora PIT. W innym artykule przedstawimy rozliczanie takiej deklaracji z Kreatorem.

Tak więc od czego zacząć? Poniżej widać okno programu PITy 2013/2014. Jeśli nie dodaliśmy jeszcze podatnika to klikamy "Nowy podatnik":

pit_36_nowy_podatnik.png

 

Gdy mamy już go dodanego podatnika to klikamy na nim i klikamy przycisk "Nowy PIT dla tego podatnika bez kreatora":

pit_36_bez_kreatora.png

 

Pojawi się okno wyboru nowej deklaracji PIT, klikamy na PIT-36 i na "Wybierz":

nowy_pit_36.png

 

Na ekranie pojawia się nowy formularz PIT-36, dane osobowe uzupełniają się w nim automatycznie, tak więc pomijamy tą kwestię, oczywiście zawsze można je zmienić czy poprawić. Najważniejsz w tym momencie jest dodanie załącznika PIT/B, na którym wpiszemy dane firmy i wartości przychodów i kosztów firmy, klikamy więc na "Dodaj załącznik":

 

Z listy możliwych załączników wybieramy "PIT-B" podatnika (ewentualnie później też małżonka gdybyśmy rozliczali deklarację wspólną) i klikamy "Wybierz". Do zestawu formularzy dodawany jest nowy załącznik PIT-B dla podatnika, jak widać nad formularzem pojawiły się zakładki do wyboru formularza w zestawie:

pit_b_do_pit_36.png

 

W druku PIT-B wpisujemy dane firmy, kwoty przychodu i kosztów ich uzyskania:

 pit_b.png

 

Następnie przechodzimy do PIT-36 (klikamy na zakładce) i na drugiej stronie (strony przełączamy strzałkami na pasku narzędzi formularza) uzupełniamy wartość należnych zaliczek na podatek dochodowy - czyli sumę kwot podatku który powinien był być wpłacony w trakcie roku podatkowego, jest to pole 57:

 

Następnie wpisujemy zapłacone składki ZUS, ubezpieczenie społeczne odliczamy od dochodu, wpisujemy je w polu 145. Ubezpieczenie zdrowotne odliczamy od podatku w polu 182.

 pit_36_zus1.png

pit_36_zdrowotne.png

 

Ostatnie dwa kroki to wpisanie sumy faktycznie zapłaconych zaliczek w polu 196 oraz wpisanie kwot zaliczek należnych za każdy miesiąc w polach 261-272.

 pit_36_zaliczki_na_podatek.png

pit_36_zaliczki_na_podatek_miesiace.png

 

I to wszystko, deklaracja PIT-36 gotowa, można ją wysłać przez e-deklaracje - klikamy ten przycisk, wpisujemy kwotę przychodu za 2012 rok i klikamy "Wyślij" - deklaracja trafia do Urzędu Skarbowego w ciągu kilku sekund.

Najem prywatny opodatkowany na zasadach ogólnych

Nawiązując do artykułu "Najem prywatny - wybór formy opodatkowania" bardziej szczegółowo przedstawiamy interpretacje związane z najmem prywatnym opodatkowanym na zasadach ogólnych.wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kiedy mówimy o prywatnym najmie mamy również na myśli podnajem, dzierżawę i pod dzierżawę.

Podkreślić należy, że najem prywatny w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF) nie jest działalnością gospodarczą chociaż obie te formy mają wiele cech wspólnych. W zasadzie rozliczenie prywatnego najmu, który opodatkowany jest na zasadach ogólnych niewiele różni się od rozliczenia dokonywanego na bazie księgi przychodów i rozchodów w przypadku pozarolniczej działalności gospodarczej, której przedmiotem działalności jest również wynajem składników majątkowych. Oczywiście kryteria formalno-prawne znacznie odróżniają od siebie oba te sposoby pozyskiwania przychodów.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOF przychodem z prywatnego najmu są otrzymane lub postawione do dyspozycji wynajmującego w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Uregulowanie to powoduje, że przychód powstaje w momencie postawienia zapłaty do dyspozycji wynajmującego przez najemcę. Na przykład jeżeli najemca spóźni się z zapłatą czynszu za ostatnie trzy miesiące 2013 roku i zapłaci go dopiero w styczniu 2014 r. należy uznać, że wynajmujący nie osiągnął przychodu za okres od października do grudnia. Tym samym nie wykaże go w zeznaniu PIT 36 za 2013 rok, a uwzględni w przychodach 2014 roku. W przypadku czynnych podatników podatku VAT, wysokość przychodu to zapłata za czynsz pomniejszona o należny podatek VAT.

Jeżeli zgodnie z umową najemca ponosi wydatki związane z eksploatacją przedmiotu najmu, na przykład opłaty za tzw. media w przypadku wynajmu lokalu mieszkalnego, wydatki te nie stanowią przychodu dla wynajmującego. Nie ma znaczenia w tym przypadku czy najemca płaci bezpośrednio dostawcy mediów, czy przekazuję środki pieniężne za te media wynajmującemu.

Często dla zabezpieczenia warunków umowy pobierana jest przez wynajmującego od najmującego kaucja, która z uwagi na jej zwrotny charakter nie stanowi przychodu dla kaucję otrzymującego. Gdyby zdarzyło się, że po ustaniu umowy najmu wynajmujący z różnych powodów zatrzymał kaucję lub jej część, musi uwzględnić ją w przychodach. Warunki dotyczące wysokości i terminu wpłacenia kaucji oraz ewentualne przyczyny jej zatrzymania powinny być określone w umowie najmu.

Dla ustalenia dochodu otrzymany przychód pomniejsza się o wydatki tj. tak zwane koszty uzyskania przychodu, a są nimi wszelkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu, jak również zabezpieczenia i zachowania źródła jego osiągania. Kosztami uzyskania przychodu będą więc na przykład wydatki na remont, modernizację lub adaptację jak również wyposażenie przedmiotu najmu. Kosztami tymi będą również bieżące wydatki i opłaty związane z utrzymaniem przedmiotu najmu, jeżeli ponosi je zgodnie z umową wynajmujący.

Osobną grupę kosztów mogą stanowić odpisy amortyzacyjne. Zobrazujemy to na następującym przykładzie.

Pan Artur zakupił lokal i wyposażył go w fotel dentystyczny wraz z unitem, a całe pomieszczenie przeznaczył na lokal do wynajęcia przez stomatologa. Lokal kosztował go 80.000 zł., a fotel 30.000 zł. Zarówno lokal i fotel jako sprzęt o wartości powyżej 3.500 zł. i przewidywanym okresie używania powyżej roku zaliczył do środków trwałych. Po wynajęciu lokalu od następnego miesiąca w kosztach uzyskania przychodu uwzględnia odpisy amortyzacyjne z tytułu użytkowania:

 • lokalu, który zakupiony został w nowo wybudowanym budynku (brak podstaw do skrócenia okresu amortyzacji). Amortyzacja wynosi 2,5% w stosunku rocznym, a więc miesięczna amortyzacja to 80.000 x 2,5% / 12 = 166,66 zł.
 • fotela dentystycznego z unitem w przypadku, którego zrezygnował z amortyzacji jednorazowej i zakwalifikował go do grupy 8 środków trwałych ze stawką amortyzacji 20%, a więc miesięcznie wynosi ona 30.000 x 20% / 12 = 500,00 zł.
 • łączny miesięczny odpis amortyzacyjny wynosi 666,66 zł. i taki p. Artur zalicza do kosztów uzyskania przychodu.

W przypadku przerw między jedną, a drugą umową najmu, gdy wynajmujący ponosi koszty związane utrzymaniem przedmiotu najmu lub jego remontu wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, spełniają one bowiem warunek zachowania i zabezpieczenia źródła przychodu.

Sporządzając zeznanie podatkowe na formularzu PIT 36 możecie Państwo skorzystać z naszego darmowego programu PITy 2013/2014 i przekazać deklaracje do urzędu skarbowego w formie e-Deklaracji.   

PIT-36

Zeznanie podatkowe PIT 36 to poszerzona wersja zeznania PIT 37. Zeznania PIT 36 dotyczą te same przepisy wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , ale poszerzone o zagadnienia związane e obliczeniem podatków u osób, które w roku podatkowym prowadziły:

 • pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych tj. przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych,

albo uzyskiwały dochody:

 • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli opodatkowane były na zasadach ogólnych,
 • ze źródeł krajowych, od których zaliczki na podatek zobowiązane były płacić samodzielnie,
 • ze źródeł przychodów położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa polskich płatników,
 • z innych źródeł, opodatkowanych na zasadach ogólnych, od dochodów z których nie ma obowiązku w ciągu roku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy,

oraz tych którzy:

 • korzystają z tzw. kredytu podatkowego na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o PDOF,
 • zobowiązani są doliczać dochody wcześniej objęte wcześniej kredytem podatkowym (art. 44 ust. 7f),
 • obniżają dochód o stratę z lat ubiegłych,
 • obowiązani są doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (nie dotyczy renty rodzinnej),
 • jako osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej )ograniczony obowiązek podatkowy) wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy na podstawie art. 29 ustawy o PDOF,
 • wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy od dochodów (przychodów), od których nie pobrany został podatek przez płatnika (art. 30 i 30a ustawy o PDOF),
 • wykazują podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych w roku 2008 (art. 30e ustawy o PDOF)

Podatnik osiągający dochody kwalifikujące do rozliczenia podatku na formularzu PIT 36 rozliczy na nim również dochody podlegające rozliczeniu na formularzu PIT 37, ale nie odwrotnie.

druk pit 36

 

Zeznanie roczne na druku PIT 36 przeznaczone jest dla podatników rozliczających się indywidualnie jak również łącznie z dochodami współmałżonków lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Łącznie nie rozliczą się małżonkowie jeżeli jedno z nich ma obowiązek obliczenia podatku na zasadach określonych dla podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego lub podatku tonażowego. Wyjątek od tej zasady stanowi uzyskiwanie przychodów z prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze rozliczanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku osiągania dochodów (przychodów) innych rodzajów, podatnik składający zeznanie podatkowe na druku PIT 36 może mieć obowiązek przekazania do urzędu skarbowego zeznań podatkowych na innych formularzach, na przykład:

 • PIT 28 jeżeli:
  • osiąga przychody z prywatnego najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze rozliczanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • osiąga przychody jako wspólnik spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych, w których wspólnicy zdecydowali, że ich przychody opodatkowane będą zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT 38 jeżeli uzyskał dochody kapitałowe
 • PIT 39 jeżeli uzyskał przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych w latach 2009 - 2013.   

 

Program szybki i wygodny

Program PITy TaxMachine 2014/2015 jest szybki i wygodny, PIT można zrobić w czasie jednej minuty i wysłać go przez internet (e-deklaracje)!

Kreator PIT 2014

Kreator deklaracji PIT 2014 pomaga użytkownikowi przygotować deklarację, nie musisz nawet wiedzieć jaki PIT wypełnić, Kreator PIT sam wybierze odpowiednie druki i utworzy odpowiedni PIT!

Dane są tylko na Twoim komputerze

Wszelkie Twoje dane są przechowywane tylko na Twoim komputerze, a e-deklaracja trafia bezpośrednio do Urzędu, tak więc obce osoby nie mają dostępu do Twoich danych!

Częste aktualizacje

Program jest często aktualizowany, wszelkie aktualizacje pobierają się same przez internet - zawsze masz aktualny program i wszystkie formularze.