Program PITy 2014/2015

Łatwy w obsłudze, profesjonalny, bezpieczny i wygodny program do sporządzania
rocznych e-deklaracji podatkowych PIT 2014 i ich wysyłania przez internet.

Pobierz darmowy program PITy 2014/2015

Druk deklaracji rocznej PIT-28: co to jest, dla kogo jest przeznaczony ten formularz, jak wypełnić PIT-28, do kiedy składamy PIT-28? Znajdziesz tutaj wzór deklaracji PIT-28 (także w PDF) oraz instrukcję wypełniania, a także będziesz mógł wypełnić go online i wysłać przez e-deklaracje. Dostaniesz także tutaj darmowy program do PIT-28, który automatycznie go wypełni za Ciebie i wyśle go przez internet online.

Tags: pit 28, pit 28 kogo, pit 28 instrukcja, pit 28 do kiedy, pit 28 online, pit 28 jak wypełnić, pit 28 pdf, pit 28 wzór, pit 28 2013, pit 28 2014

PIT-28 online - wysyłamy e-deklarację

Wysyłanie PIT-28 przez internet jest proste. W programie PITy 2013/2014, gdy już mamy gotowy PIT-28, klikamy przycisk "e-Deklaracje", poniżej widać o który przycisk na pasku narzędzi formularza chodzi:

pit-28 wysyłanie e-deklaracji

 

Po kliknięciu tego przycisku otwiera się okno wysyłki e-deklaracji, w którym musimy podać wartość przychodu z poprzedniej deklaracji, czyli w tym roku z deklaracji za rok 2012, po czym klikamy "Wyślij" i deklaracja trafia do Urzędu Skarbowego, poniżej widać to okno przed rozpoczęciem wysyłki:

pit-28 okno wysylania e-deklaracji

 

Po kliknięciu "Wyślij" e-deklaracja trafia do systemu Ministerstwa Finansów. Jak widać powyżej, wysyłka możliwa jest także z użyciem podpisu elektronicznego, tak zwanego certyfikatu w postaci karty chipowej, wtedy nie musimy podawać przychodu za poprzedni rok, ale ta metoda jest żadko używana bowiem certyfikat jest dosyć drogi.

Program od razu pobiera potwierdzenie dostarczenia deklaracji do systemu Ministerstwa Finansów (ale tylko gdy nie używamy certyfiaktu) i od razu możemy wydrukować lub zapisać potwierdzenie wysyłki. Potwierdzenie jest także zapisywane w bazie danych programu, możemy je dzięki temu w każdej chwili obejżeć.

Po dostarczeniu PIT-28 do systemu e-deklaracje okno wysyłki wygląda tak, Kod statusu wysyłki 200 oznacza że deklaracja trafiła do Urzędu i pobrano Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Na poniższym ekranie widać, że deklaracja wysłana była do systemu testowego, ale w Państwa przypadku będzie to Ministerstwo Finansów.

pit_28_wyslany.png

 

Klikamy na "Wyjdź" i potem na "Poświadczenie odbioru" na pasku narzędzi formularza:

pit_28_upo.png

 

Na ekranie pojawi się formularz UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru dokumentu elektronicznego, poniżej widać fragment tego dokumentu, można go wydrukować, zapisać do PDF. Dokument ten jest zapisywany w bazie danych programu i zawsze jest dostępny. I to wszystko, dosłownie 4 kliknięcia!

 pit_28_druk_upo.png

Najem prywatny opodatkowany ryczałtem

W nawiązaniu do artykułu "Najem prywatny - wybór formy opodatkowania" przedstawiamy zagadnienia związane najmem prywatnym opodatkowanym ryczałtem na bazie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Kiedy mówimy o prywatnym najmie mamy również na myśli podnajem, dzierżawę lub poddzierżawę.

W dużej mierze decyzja o wyborze formy opodatkowania wynika z wysokości podatku jaki będzie musiał być płacony od osiąganych przychodów. Jeżeli wydatki (koszty uzyskania przychodu) związane z najmem są stosunkowo niewielkie lub nie planujemy ich poniesienia, oczywistą formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, tym bardziej że prowadzenie niezbędnej dokumentacji jest bardzo proste. Podatek w przypadku najmu wynosi 8,5% od podstawy opodatkowania, którą zazwyczaj jest niczym nie ograniczony przychód. Zaznaczyć należy, że wynajmujących nie dotyczy ograniczenie możliwości wyboru ryczałtu w przypadku przekroczenia przychodu ponad 150.000 euro za rok poprzedni. Ograniczenie to dotyczy działalności gospodarczej. Ryczałtem mogą opodatkować przychody z tytułu najmu osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak również te które tę działalność prowadzą niezależnie od formy (sposobu) jej opodatkowania. W przypadku niezależnego od najmu prowadzenia działalności gospodarczej podatnik rozliczając podatki za rok podatkowy sporządzi zeznanie PIT-28, w którym wykaże przychody z najmu i ewentualnie z działalności gospodarczej oraz PIT-36 z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub PIT-36L z działalności opodatkowanej liniowo. Prowadzący działalność gospodarczą może opodatkować najem ryczałtem niezależnie od tego, że wysokość przychodów i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej wykluczają możliwość zastosowania tego sposobu opodatkowania w odniesieniu do działalności gospodarczej.

Jak zmienne mogą mogą mieć wpływ na nasze decyzje odnośnie wyboru formy opodatkowania przedstawiamy na przykładzie.

Pan Tomasz wynajmujący lokal mieszkalny w roku 2013 podpisał z najemcą umowę na czas określony do 31.09.2013 r. Po tej dacie przewidywał przeprowadzenie w lokalu remontu kapitalnego podwyższającego standard mieszkania. Przewidując poniesienie znacznych kosztów zmienił formę opodatkowania z ryczałtu jaki rozliczał w 2012 r. na zasady ogólne. Do 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia przypadał w niedzielę) zgłosił ten fakt do urzędu skarbowego. W wyniku remontu okazało się jego koszt przekroczył kwotę wcześniej osiągniętych przychodów. W związku ze stratą po przekazaniu do urzędu skarbowego zeznania podatkowego "odzyskał" wcześniej zapłacone zaliczki na podatek dochodowy. W 2014 roku nie przewidując jakichkolwiek kosztów związanych z wynajmem, ponieważ wcześniej podpisana umowa zobowiązuje najemcę do regulowania należności za media i wywóz odpadów komunalnych, wybrał opodatkowanie w formie zryczałtowanego podatku dochodowego. O tej decyzji powiadomił urząd skarbowy do 20 stycznia 2014 roku. Należy zaznaczyć, że p. Tomasz sporządzając zeznanie podatkowe za 2014 r. na formularzu PIT 28 będzie mógł odliczyć połowę straty za 2013 od przychodu roku 2014 z tytułu najmu.

Należy podkreślić, że wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest skuteczny dopiero wówczas, gdy wynajmujący przekaże do do urzędu skarbowego odpowiednie pisemne oświadczenie w tej sprawie. W przypadku wyboru formy opodatkowania najmu ryczałtem po raz pierwszy należy tego dokonać do 20 stycznia 2014 roku. Nie muszą składać oświadczenia podatnicy, którzy stosowali ryczałt w 2013 roku i stosują go również w roku 2014. Jeżeli podobnie jak w powyższym przykładzie podatnik nie będzie chciał kontynuować opodatkowania przychodów z najmu ryczałtem to musi tą zmianę zgłosić do 20 stycznia 2014 roku. Osoby, które rozpoczynają uzyskiwanie przychodów w ciągu roku podatkowego oświadczenie o wyborze ryczałtu powinny złożyć do dnia 20-go miesiąca po miesiącu, w którym uzyskały pierwsze przychody. Uzyskanie pierwszych przychodów w grudniu zmusza wynajmującego do złożenia oświadczenia o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania do końca grudnia jako ostatniego miesiąca roku podatkowego.

W przypadku gdy wynajmowany składnik majątku stanowi współwłasność małżonków to powinni się oni rozliczyć indywidualnie z jednej z równych części przychodu. Wyjątek zaistnieje wówczas gdy złożą pisemne oświadczenie, że z całego przychodu rozliczać się będzie jedno ze wskazanych przez nich małżonków. Oświadczenie należy złożyć do 20 stycznia, a w przypadku zawarcia umowy najmu w ciągu roku w terminie pierwszej wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego.

Sporządzając zeznanie podatkowe na formularzu PIT 28 możecie Państwo skorzystać z naszego darmowego programu PITy 2013/2014 i przekazać deklaracje do urzędu skarbowego w formie e-Deklaracji.                         

PIT-28

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930; z późniejszymi zmianami) określa osoby, które z tej formy opodatkowania mogą skorzystać. Należą do nich osoby fizyczne:

 • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • osiągające przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeśli umowy te nie są zawarte w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • będące osobami duchownymi.

W dalszej części artykułu omówione zostają zagadnienia związane z opodatkowaniem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo przez osobę fizyczną, jak również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Podatnicy mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28) z pozarolniczej działalności, jeżeli:

 • rozpoczynają działalność gospodarczą i o wyborze formy opodatkowania powiadomią właściwy urząd skarbowy,
 • wysokość przychodów w roku poprzedzającym rok podatkowy osoby prowadzącej działalność samodzielnie lub suma przychodów wspólników spółki nie przekroczyła kwoty 150.000 euro,
 • w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na zasadach ogólnych, a łączne przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 150.000 euro.

Oprócz powyższych uwarunkowań ustawodawca określił szereg ograniczeń w możliwości skorzystania z zryczałtowanej formy opodatkowania przychodów ewidencjonowanych o których mowa w art. 8 ust.1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Ograniczenia te dotyczą osiąganych w całości lub w części przychodów z niektórych tytułów. Nie mogą również opodatkować się ryczałtem podatnicy rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli w ramach działalności gospodarczej zamierzają wykonywać czynności jakie podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) na rzecz byłych lub obecnych pracodawców.

Pisemne oświadczenie o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika do 20 stycznia roku  podatkowego. Podatnik rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego oświadczenie składa nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych oświadczenie składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu właściwemu pod względem zamieszkania każdego ze wspólników.

W przypadku rozpoczęcia działalności i nie złożenia oświadczenia w wyznaczonym terminie podatnik lub podatnicy zobowiązani są do założenia właściwych ksiąg i rozliczania podatku według zasad ogólnych określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W trakcie roku podatnik zobowiązany jest wpłacać na konto urzędu skarbowego zaliczki na zryczałtowany podatek do 20-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za miesiąc grudzień do 31 stycznia, który to dzień jest ostatecznym terminem złożenia zeznania na formularzu PIT 28 i rozliczenia się z podatku.

Obliczenia zaliczek na zryczałtowany podatek pochodowy dokonuje podatnik mnożąc podstawę opodatkowania przez stawkę ryczałtu jaka obowiązuje dla danego rodzaju przychodu. Podstawa opodatkowania to wartość jaka wynika z pomniejszenia przychodu o przysługujące podatnikowi odliczenia i ulgi, a są nimi:

 • straty z lat ubiegłych według kryteriów jakie określa art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PDOF), a których piszemy w odrębnym artykule,
 • składki ZUS na ubezpieczenie społeczne zapłacone w roku podatkowym, a odliczone na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOF,
 • darowizny, których rodzaj i limit określa art.26 ust. 1 pkt 9, oraz inne nielimitowane dokonane na podstawie odrębnych ustaw,
 • ulga internetowa, którą wprowadzono przepisami art. 26 ust. 1 pkt 6a, a następnie znacznie ograniczono poprzez pkt 6h ustawy o PDOF,
 • ulgę rehabilitacyjną, art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PDOF,
 • na zasadzie praw nabytych ulgę odsetkową,
 • środki gromadzone na indywidualnym koncie zabezpieczenia indywidualnego (IKZE), art. 26 ust. 1 pkt 2b.

Jeżeli podatnik uzyskuje przychód opodatkowany jedną stawką ryczałtu, obliczenie podstawy opodatkowania, a następnie samego podatku i pomniejszenie go o składkę zdrowotną wydaje się czynnościami stosunkowo prostymi. Temat komplikuje się nieco gdy przychody opodatkowane są różnymi stawkami ryczałtu, ponieważ dochodzi konieczność ustalenia stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów i w takim stosunku dokonuje się odliczeń.

Zobrazujmy to na przykładzie:

W 2013 roku p. Kowalski prowadził pozarolniczą działalność gospodarczą stosując formę zryczałtowanego opodatkowania przychodów ewidencjonowanych. Na podstawie ewidencji ustalał, że w ciągu roku uzyskał przychody z różnych rodzajów działalności o różnych stawkach ryczałtu:

 • ze sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (stawka 17%) wyniósł 250.000 złotych,
 • robót budowlanych (stawka 5,5%) wyniósł 400.000 złotych,
 • z działalności usługowej w zakresie handlu (stawka 3%) wyniósł 350.000 złotych.
  • suma przychodów - 1.000.000 zł.

Odliczenia od przychodu:

 • zapłacone składki ZUS w 2013 r. - 8492,25 zł. (najniższe składki ZUS przedsiębiorców za 2013 r. z dobrowolnym chorobowym),
 • darowizna na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła - 10.000 zł. (darowizna nielimitowana),
 • 50% straty z działalności gospodarczej w 2011 r. - 40.000 zł. (p. Kowalski w 2011 r. rozliczał podatek na zasadach ogólnych i prowadził księgę przychodów i rozchodów).
  • suma odliczeń - 58.492,25 zł.

Udziały przychodów opodatkowanych w różnych stawkach ryczałtu wynoszą:

 • stawka 17%      (250.000/1.000.000)*100%=25%
 • stawka 5,5%     (400.000/1.000.000)*100%=40%
 • stawka 3,0%     (350.000/1.000.000)*100%=35%

Kwoty przysługujących odliczeń od przychodów:

 • stawka 17%       58.492,25*25%=14.623,06 zł.
 • stawka 5,5%      58.492,25*40%=23.396,90 zł.
 • stawka 3,0%      58.492,25*35%=20.472,29 zł.

Podstawy opodatkowania (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

 • stawka 17%       250.000-14.623,06=235.377 zł.
 • stawka 5,5%      400.000-23.396,90=376.603 zł.
 • stawka 3,0%      350.000-20.472,29=329.528 zł.

Obliczenie ryczałtu według poszczególnych stawek:

 • stawka 17%*235.377 = 40.014,09 zł.
 • stawka 5,5%*376.603= 20.713,17 zł.
 • stawka 3,0%*329.528=   9.885,84 zł.

Od sumy ryczałtów p. Kowalskiemu pozostaje odliczenie od podatku składek zdrowotnych w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej, która za 2013 wyniosła 2.698,37 złotych. Po uwzględnieniu wcześniej zapłaconych zaliczek otrzymujemy kwotę ryczałtu do zapłaty.

Wypada zaznaczyć, że p. Kowalski nie będzie mógł w 2014 roku opłacać ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od prowadzonej działalności gospodarczej z uwagi na fakt przekroczenia w roku 2013 limitu przychodu 150.000 euro, który po przeliczeniu na PLN według średniego kursu NBP na 1 października 2013 wynosi 150.000 euro x 4,2230 zł/euro = 633.450 zł.

Podatnik płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie ma możliwości w zeznaniu podatkowym PIT 28 skorzystać z ulgi na dzieci, chyba że oprócz przychodów opodatkowanych ryczałtem uzyskuje również dochody opodatkowane według skali podatkowej.

Po ustaleniu w zeznaniu podatkowym PIT 28 kwoty należnego zryczałtowanego podatku podatnik może zdecydować o przekazaniu 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego z ewentualnym wskazaniem celu szczegółowego.

pit 28 druk       

         

Program szybki i wygodny

Program PITy TaxMachine 2014/2015 jest szybki i wygodny, PIT można zrobić w czasie jednej minuty i wysłać go przez internet (e-deklaracje)!

Kreator PIT 2014

Kreator deklaracji PIT 2014 pomaga użytkownikowi przygotować deklarację, nie musisz nawet wiedzieć jaki PIT wypełnić, Kreator PIT sam wybierze odpowiednie druki i utworzy odpowiedni PIT!

Dane są tylko na Twoim komputerze

Wszelkie Twoje dane są przechowywane tylko na Twoim komputerze, a e-deklaracja trafia bezpośrednio do Urzędu, tak więc obce osoby nie mają dostępu do Twoich danych!

Częste aktualizacje

Program jest często aktualizowany, wszelkie aktualizacje pobierają się same przez internet - zawsze masz aktualny program i wszystkie formularze.